nlende

Privacyverklaring

Wijzig cookieinstellingen

PRODINEX bv zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van de gebruikers van haar diensten. PRODINEX bv gaat dan ook vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving (AVG) aan haar stelt.

Persoonsgegevens:

PRODINEX bv verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer bestaan uit voor- en achternaam, functie, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige personeelsgegevens die via correspondentie (ook telefonisch) aan PRODINEX bv worden verstrekt. PRODINEX bv zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Doeleinden:

Om haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is het voor PRODINEX bv noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Op deze wijze kan zij op de juiste wijze haar diensten leveren en aanbieden. Hieronder wordt mede het afhandelen van betalingen en het verzenden van nieuwsberichten begrepen. Uiteraard zal PRODINEX bv de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Bewaartermijn:

PRODINEX bv zal de verstrekte persoonsgegevens, voor de gebruiksdoeleinden, niet langer bewaren dan deze noodzakelijk zijn.

Rechten betrokkenen:

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft, behoudens wettelijke uitzonderingsgronden, het recht PRODINEX bv te verzoeken om inzage, doorhaling en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij of zij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. PRODINEX bv zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemd verzoek gehoor geven tenzij dit op grond van de complexiteit niet binnen de voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene dan heeft de betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens uitwisselen met anderen:

PRODINEX bv verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert

Wijziging privacy statement:

PRODINEX bv behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.